omrichayat@yahoo.com

נעמה חייט • 10/11/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

כתב תביעה - המרצת פתיחה

חברים שלום,

מצער לראות שהנהלת האגודה החקלאית בחרה להשתלח בנו במסגרת דף העידכון לחברים תוך הצגת תמונה חד צדדית.

אנחנו נתייחס לטענות ההנהלה בהרחבה בבית המשפט , אך כפי שברור לכולכם הדרישה לקיים חוזה חתום, ובמיוחד כזה שהושקעו בו כסף וזמן רב במשך שנים בהסתמך עליו, היא בסיסית ומתבקשת.

אין כל הצדקה להפר חוזה וחבל שמתבזבזים לשם כך כספי ציבור.

לבסוף יובהר שהפרוייקט המתוכנן מצוי בליווי צמוד של המשרד להגנת הסביבה ויבוצע רק לאחר שיתקבלו כל האישורים הסביבתיים הנדרשים, אם יתקבלו.

 

בכבוד רב,

בועז ועמרי חייט

 

מצורף בזאת כתב התביעה - המרצת פתיחה